Karmička numerologija

Karmička numerologija otkriva ko ste bili u prošlom životu i šta vas čeka u budućnosti: evo kako da izračunajte broj svog karmičkog zadatka.

Karmička numerologija govori o našim prošlim životima i predviđa kako će se naša dela iz prethodnog života odraziti na našu budućnost!

Reč karma je izvedenica od reči, odnosno slova “kr”, čije poreklo treba tražiti u drevnom jeziku Sanskrit. Karma doslovno znači “čin” i predstavlja zbir svih dela (misaonih, verbalnih, fizičkih, emotivnih) na bilo kom planu u bilo kom vremenskom periodu, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Oblik karme, njen intenzitet i kvalitet (dobra ili loša), uslovljeni su zakonom uzroka i posledica, iako karma kao fenomen podleže zakonima naduzroka. Temelji se na Božjim zakonima po kojima je urečena i sama Tvorevina, čiji je čovek sastavni deo. Drugim reĉima, kakva će karma pratiti pojedinca u njegovoj sadašnjoj ili budućoj inkarnaciji, zavisi isključivo od njegovih dela.

Karma sama po sebi nije ni pozitivna ni negativna, niti je usmerena na konstruktivnost i destruktivnost. Dobra karma nije uslovno nagrada ili kazna za dobra ili loša dela, već, naprosto, dobru karmu proizvode dobra dela i obrnuto. Karmički zakoni deluju po složenom obrascu, medju kojima su i karmičke lekcije koje moramo savladati u ovoj inkarnaciji kako bi napredovali u sledećoj. Karmičke dugove valja otplatiti u ovom životu kako bi se rasteretili duga i preobrazili u uzvišenije biće. Naš odnos prema ljubavi, porodici, precima i potomcima, odredjuje naša karma. Osim što u velikoj meri odredjuje tok života u skladu sa zakonom uzroka i posledica, ona je preduslov za ponovnu inkarnaciju. Nadasve, karma je preduslov za duhovnu evoluciju ljudskog bića. Ona posredno i neposredno utiče na nastanak života, oblikuje mentalni sklop pojedinca, njegovu telesnu konstituciju, pol i karakter. Religije različito tumače pojavu karme, ali sve na ovaj ili onaj način karmu inkorporiraju u svoju dogmu. Politeističke i monoteističke religije, svaka u skladu sa svojom dogmom, pridaju posebnu pažnju postojanju karme. Istočnjačke vere je posmatraju kao centralnu tačku svoje religije. Poznavanje karme omogućava spoznaju skrivene prirode čoveka, može dati odgovor na mnogobrojna pitanja u vezi životnog toka pojedinca, pa i grupe naroda. Karmička numerologija govori o našim prošlim životima, ne samo iz tri broja datuma rođenja, već i iz našeg ličnog imena i prezimena. Oba načina govore nam šta smo bili u jednom od prošlih života koji je važan za sadašnji život. Videćete da vam se razlikuje prošli život kada ga radite genetički, iz imena i prezimena od tumačenja, iz datuma rođenja, to jest, iz tri broja. Sve su to opisi naših života i svi su važni za sadašnji život. Nosimo sećanja iz mnogih prethodnih života, ali nisu svi jednako važni za ovaj danas. Obrađivaćemo karmički broj na dva načina, ali uvek je nešto značajniji drugi način izračunavanja.

736 Pregleda