Proročanstvo Svetog Nila Mirotočivog

Jezivo proročanstvo grčkog sveca iz 17. vijeka: NASTAĆE SVEOPŠTE OTIMANJE, PLJAČKA, LAŽ, PRELJUBE, NESREĆE

Proročanstva svetog Nila Mirotočivog nastala su kao posthumni zapisi događaja, kojima je svetogorski starac predskazao dešavanja u budućnosti.

Sveti Nil je bio rodom iz Moreje. Poslije prelaska u večni život, sveti Nil se više puta javljao atonskom podvižniku Teofanu, u periodu od 1813. do 1817. godine. Prilikom tih javljanja, naročito posljednjeg, koje je trajalo punih 18 časova, svetitelj mu je otkrio mnoge duhovne istine i zbivanja, koja će se dogoditi u budućnosti, i naredio mu da sve to zapiše radi pouke ljudima i monasima.

Pošto je bio slabo pismen on ih je diktirao svom drugu Gerasimu, a ovaj ih je zapisivao. Spis je nastao na grčkom 1819.godine, na ruski je preveden 1910. godine, a sa ruskog ga je preveo srpski protojerej Živan M. Marinković.

On je kazao da će 20. vijek biti vrijeme nemorala, borbe, revolucije i prepiranja bez kraja, te je najavio slijedeće:

“Između 1892. i 1992. g. u toku XX vijeka nastaće veliki grabež, otimanje, blud, preljuba, rodoskrnavljenje, razvrat…

Nastaće velike revolucije i borbe raznih političikih partija, koje će se neprestano prepirati između sebe bez kraja. Nakon toga skupiće se Osmi sabor da bi raspravio spor i učinio dobro – dobrim, a zlo zlim. Biće tada odlučeni i odvojeni dobri od zlih, tj.pravoverni od jeretika, i za neko vreme narod će uživati mir.

Ljudi će postepeno promijeniti svoje dobro raspoloženje i obratiće se u zlo tako da se neće razlikovati ni brat ni sestra, ni otac ni majka, ni majka ni sin, ni muž ni žena. Biće opšti pad i opšta pogibija, kao u Sodumu i Gomoru, tj. neće se naći ni pet pravednika… Brat će sestru za ženu, majka će imati sina za muža, sin će ubiti oca i bludno živjeti sa majkom… I mnoštvo drugih zala ući će u običaj.

Novac će biti skuplji od zlata, a interes vrijedniji od rada. Sadašnji zlatnik spašće na jednu paru tako de će ljudi davati novac pod interes, a prosiće milostinju da bi se prehranili; plakaće da nemaju šta jesti, samo da bi došli do para i stekli što više. Tada će ljudi imati riznice blaga, a žaliće se da nemaju ništa, i varalice će ići nagi, da bi došli do novca i davali ga pod interes.

Ukoliko se zlo bude više lijepilo za ljude, utoliko će na njih nailaziti sve veće nesreće. Ali što više nesreća bude nailazilo na ljude, ovi će sve više zla činiti; to jest, umjesto da se kaju, sve će se više ozlojeđivati na Boga. Među ljudima nastaće osuđivanje, zavist, zlopamćenje, mržnja, neprijateljstvo, otimanje, nasilje, otpad od vjere, preljuba, razmetanje bludom. Sva ova zla biće hrana Antihristu.

Zla koja će ljudi činiti prevazićiće zla ljudi prije potopa. Svi će razgovarati samo o zlu, namjere će biti samo zle, volja zla, drugarstvo samo zlo, djela svih samo zla. Nastaće sveopšte otimanje i pljačka, sveopšte nasilje i ugnjetavanje, sveopšte izdvajanje i usamljivanje, sveopšte zlo razjedinjavanja. Pritom i onaj koji čini zlo misliće da se spasava.

A ukoliko se više bude uvećavalo koristoljublje, utoliko će se više umnožavati nesreća kod svih ljudi.

A tada, duh Antihristov koji još sada deluje u svetu, ovaplotiće se, tj.rodiće se čovek koji će još u utrobi matere svoje postati najpokorniji sasud Đavola. U njegovoj ličnosti će se ovaplotiti svekoliko zlo što postoji na zemlji. Ovaj zli poldo će se roditi kad svet osiromaši u vrlinama, a to siromaštvo svata projaviće se u mnogo oblika:

Na prvom mjestu, sve će osiromašiti u ljubavi, slavi, čednosti. Na drugom mjestu, osiromašiće svako naselje i grad u organima vlasti. Lica koja su se nalazila na čelu sela, grada i okruga, napustiće svoje funkcije; tada će i gradovi i sela i okruzi ostati bez poglavara.

Isto tako će i Crkva osiromašiti u pogledu duhovne vlasti. Poslije ovog osiromašenja ohladniće ljubav mnogih jer, u to vrijeme će zbog bezakonih dijela svijeta odstupiti blagodat Svetoga Duha, koja je dotle održavala svijet, i tada će se navršiti mjera bezakonja svijeta. Tada će se začeti i roditi zlo svijeta u nečistoj utrobi pokvarene djevojke, koja će dati tijelo Antihristu.

Antihrist će se roditi od nečiste djevojke – bludnice i on će biti ovaploćenje svake nečistoće, bluda i razvrata, svakog zla na svijetu. Jer, kada svijet osiromaši od blagodati Svetoga Duha, tada će se u ovoj najpokvarenijoj djevojci začeti od tajnog, protivprirodnog bluda plod, kojiće biti stanište svakog zla – nasuprot Hristu, koji je bio savršenstvo svih vrlina, a prečista Majka Njegova je bila najsavršenija među djevojkama.

Taj rođeni nečisti činiće znake i čudesa pomoću demonskom, a svijet će uobražavti da je on kortak i smiren srcem, a u samoj stvari, on će srcem biti sličan lisici, a dušom – vuku. Njegova hrana biće pobuna i pogibija ljudi koji će, na svoju pogibiju, slijepo vjerovati riječima Anithirsta i prihvatati ga za svjetskog vladara – samodršca, a ustvari on će biti oruđe Đavola u njegovom posljednjem pokušaju da istrijebi Hrišćanstvo sa lica zemlje.

Nalazeći se u pogibelji, ljudi će za njega misliti da je on – Hristos Spasitelj, koji je došao radi njihovog spasenja. I tako, Antihrist će proglasti sebe za poglavara nad gradovima, selima i okruzima. Tada će se on dokopati vlasti nad cijelim svijetom, pa će pored političke vlasti zavladati osjećanjima ljudi koji su već postali stanište i sluge Đavola…

Poslije toga, na svijet će doći velike nevolje i strašna znamenja. Nastupiće strašna glad i zavladaće nezasitost: ljudi će jesti sedam puta više i neće se zasititi. Nastaće opšta nevolja. Tada će bogataši otvoriti svoje žitnice,tj. kapitalizam će se uništiti, imovina će se poravniti na načelima socijalizma, a zlato neće imati veću vrijednost od đubreta na putu… Tada će Jevanđelje Crkveno biti zanemareno.

612 Pregleda